actueel Arbovisie Opleiding en Advies

MVO wijzer

Vanaf heden kunnen wij ook begeleiden tot certificatie ..
Lees meer »

Risico inventarisatie

­

Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie?
Conform de Arbowet zijn alle org­anisaties verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI­­&E) uit te (laten) voeren teneinde de aan de organisatie gerelateerde risico’s te onderkennen en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om deze te minimaliseren, zo mogelijk uit te sluiten.

In juni 1999 heeft de Arbeidsinspectie het "bestuurlijke boete-" oftewel het "lik-op-stuk-beleid" in werking gesteld. Dit houdt onder meer in dat organisaties welke door de Arbeidsinspectie aan een inspectie worden onderworpen en niet aantoonbaar over een Risico Inventarisatie en Evaluatie beschikken, me­teen een boete krijgen opgelegd van minimaal € 900,00. ­

De uitvoering v­an een Risico Inventarisatie en Evaluatie

Tijdens een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt aan de hand van wettelijke en eventuele brancherichtlijnen de gehele organisatie doorgelicht, zowel ten aanzien van het huidige arbob­eleid en de activiteiten van de organisatie als de huisvesting. Vervolgens wordt hiervan een rapportage gemaakt en wordt er ten aanzien van de (eventueel) geconstateerde knelpunten in overleg met de opdrachtgever een plan van aanpak gemaakt. Hierna dient zowel de RI&E-rapportage als het plan van aanpak door een gecertificeerde Arbodienst beoordeeld te worden. Naar aanleiding van de beoordeling van de RI&E en het plan van aanpak verstrekt de desbetreffende Arbo-dienst een rapportage waarmee de opdrachtgever aantoonbaar kan maken dat zij over een Risico Inventarisatie & Evaluatie beschikt die aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Een organisatie dient haar beleid op het gebied van ­arbozorg en milieuzorg af te stemmen op de resultaten van de RI&E en dient dit beleid aan haar medewerkers kenbaar te maken en consequent ten uitvoer te brengen. Tevens dient het plan van aanpak jaarlijks te worden geëvalueerd en geactualiseerd.

Toepassingsgebied

Alle organisaties met werknemers én zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) met parttime werknemers waarbij het totaal aantal arbeidsuren van alle parttime werknemers tezamen meer dan 40 uur per maand bedraagt (wettelijk verplicht).

Waarmee kan ArboVisie b.v. u van dienst zijn?

­

U kunt bij ons terecht voor alle aspecten met betrekking tot een RI&E. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van een complete Risico Inventarisatie en Ev­aluatie, het opstellen van de RI&E-rapportage, het plan van aanpak, de beoordeling van de RI&E-rapportage en het plan van aanpak, opleidingen, etc.

De mogelijkheden en de investering

­

Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden en de investering inzake een Risico Inventarisatie & Evaluatie, nodigen wij u gaarne uit om ­contact­ met ons op te nemen voor een nadere toelichting en/of het aanvragen van een offerte, dit alles uiteraard geheel kosteloos en vrijblijvend.

­